مدیر کل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
تولید ۱۶۵ هزار تن میوه‌های گرمسیری در کشور
تاریخ انتشار : بهمن ۵, ۱۳۹۹ ۹:۴۴ ق.ظ
 
مدیر کل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری، گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین آمار موجود، میزان تولید میوه‌هایی مانند اﻧﺒﻪ، ﻣﻮز، ﭼﻴﻜﻮ، ﮔﻮاوا و ﭘﺎﭘﺎﻳﺎ در کشور حدود 165 هزار تن برآورد می‌شود.
 تولید ۱۶۵ هزار تن میوه‌های گرمسیری در کشور

به گزارش ندای وارنا؛ زهرا جلیلی مقدم مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی  با اشاره به اینکه استان هرمزگان یکی از استان‌های مهم در تولید میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری است، گفت: این استان در تولید مرکبات، خرما و برخی میوه‌های گرمسیری از جمله انبه، از قطب‌های اصلی تولید در کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در این استان، توسعه برخی ارقام و گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی می‌تواند نقش ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ، کاهش واردات، صیانت از منابع ارزی و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
وی با تاکید بر اینکه اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻬﺎن ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ، تصریح کرد: ﻛﺎﺷﺖ و ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻲ از درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻪ، ﻣﻮز، ﭼﻴﻜﻮ، ﮔﻮاوا و ﭘﺎﭘﺎﻳﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﺮﻣﺎن از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار است.
مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار موجود، میزان تولید این میوه‌ها در کشور حدود ۱۶۵ هزار تن بوده که کمتر از میزان مصرف و تقاضا برای خرید  است.
وی با بیان اینکه در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، یادآور شد: در حال حاضر، برخی از این گونه‌ها در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در ﻣﺤﻴﻂ‌ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه تولید می‌شوند.
جلیلی مقدم در پایان گفت: در برنامه تدوین شده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مقرر است در مرحله اول سطحی بالغ بر ۱۲۵۰۰ هکتار از باغات میوه‌های گرمسیری در برنامه توسعه ششم اصلاح و نوسازی شود که با اجرایی شدن آن، بخش قابل توجهی از میزان تقاضا پاسخ داده خواهد شد.

کد مطلب: 10551
Print This Post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *